Make your own free website on Tripod.com
 


     โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริการงานครธกรรมการส่งเสริมการ -
ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยุ่เลขที่ 259 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2866-7316 โทรสาร. 0-2866-6566 เริ่มก่อสร้างลงเสาเอกตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2497 แล้วเสร็จสมบูรณ์ทำพิธียกป้าย
วันที่ 12 พฤษภาคม 2497 โรงเรียนปลูกในที่ดินของเจ้าของและผู้จัดการเอง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ได้ขออนุญาตจัดตั้ง-
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 ตามใบอนุญาตเลขที่ 13/2497 โดยมีนางเยี่ยม เล็กสุภาพ เป็นเจ้าของ และนางนงเยาว์ วงศพินทุ เป็น-
ครูใหญ่ แล้วได้เริ่มเปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2497 ได้รับอนุมัติให้รับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 460 คน มีอาคารไม้ 2 ชั้น1หลัง
 
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้รับรองวิทยฐานะ รับประกาศนียบัตรการรับรอง วันที่ 3 กรกฎาคม 2500 ได้ขอขยายชั้นเรียน รวมเป็น -
16 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 550 คน
 
     ทุกๆปี โรงเรียนได้มีการปรับปรุง ปลูกโรงอาหารใหม่ เทพื้นปูนคอนกรีตและปลูกสร้างอาคารโต๊ะ-เก้าอี้ รางน้ำ ท่อระบายน้ำ
่ เทพื้นปูนคอนกรีต และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เป้นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัย
 
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ขอลดเนื้อที่บริเวณโรงเรียนเป็น 2 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2513 ลงวันที่ 13
มกราคม 2513
 
     กิจการโรงเรียนดำเนินมาด้วยดีโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนใหม่ โดยจากนางเยี่ยม เล็กสุภาพ
เป็น นาย อำไพพณ เล็กสุภาพ จนถึงปัจจุบัน ตามใบอนุญาตเลขที่ 31/2532 และนางนงเยาว์ วงศพินทุ เป็นครูใหญ่ อนุญาตให้รับ -
นักเรียนได้สูงสุด 670 คน
 
     ในปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียน ได้จัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้และก้าวหน้าทันต่อเทคโน
โลยี่สมัยใหม่
 
     ในปี พ.ศ. 2541 ทางโรงเรียนได้จัดสร้างห้องเรียนประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการและ-
และทักษะในการฟังและการพูด ในวิชาภาษาอังกฤษ และได้ลดเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียนเป็น 2 ไร่ 29 ตารางวา
 
     ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนตำแหน่งครุใหญ่ใหม่ จากนางนงเยาว์ วงศพินทุเป็น นางสาวพรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ์ ตามใบอนุญาต
เลขที่ ท 8-1003-48-0326
     ในปัจจุบัน นายอำไพพณ เล็กสุภาพ ได้รับการโอนโรงเรียนจาก นาง เยี่ยม เล็กสุภาพ เนื่องจากท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา -
นายอำไพพณ เล็กสุภาพ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผุ้จัดการตามใบอนุญาตเลขที่ 13/2539 และนางสาวพรรณเพ็ญแข -
อดุลยพันธ์ ดำรงตำแหน่งครุใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ ท 8-1003-48-0326 โรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 29 ตารางวา ตามใบอนุญาต -
เลขที่ 1297/2539 จำนวนห้องเรียน 19 ห้องเรียน อาคาร 5 หลัง รับนักเรียนได้สูงสุด 670 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 736/2537 -
ในปัจจุบันมีนักเรียน 342 คน ครู 18 คน